Aktiviteler

Havuz

HOTEL İÇİ AKTİVİTE

Bar / Restoran

HOTEL İÇİ AKTİVİTE

Masa Tenisi

HOTEL İÇİ AKTİVİTE

Dart

HOTEL İÇİ AKTİVİTE

Çardak Keyfi

HOTEL İÇİ AKTİVİTE

Çardak ve Ateş Başı

HOTEL İÇİ AKTİVİTE

Doğa Yürüyüşü

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Adrasan Koyu Turu

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Bisiklet Turu

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Tekne Turu

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Kaya Tırmanışı

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Kano Turu

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Likya Yolunda Trekking

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Teleferikle Tahtalı Dağı

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Gelidonya Feneri

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Balıkçılık Turu

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Yanartaş Turu

HOTEL DIŞI AKTİVİTE

Olympos Antik Kenti Turu

HOTEL DIŞI AKTİVİTE